Jedyny wspólnik spółki z o.o jako podmiot powiązany ze spółką w rozumieniu przepisów o PIT i CIT

Bardzo często wspólnicy spółki z o.o., świadczą na rzecz spółki w jakiej mają udziały, usługi lub dokonują z nią innych operacji gospodarczych, zarówno jako osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych( CIT) jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych( PIT) posługuje się pojęciem podmioty powiązane.

Z wystąpieniem takiego stanu rzeczy związany jest obowiązek sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej dla określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ustawa o CIT w art.9a.1. Stanowi, że „Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, (…) są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji”.

Ustawa o PIT w art.25a.1. Stanowi, że „Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, (…) są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji”.

Obie ustawy zawierają w tych przepisach po słowach „ ust. 1 i 4” zapisy „ – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową”.

Ustawa odsyła do swych przepisu – art.11 ust. 1 i 4 oraz odpowiednio art. 25a ust.1 i 4 jako właściwego dla ustalenia znaczenia pojęcia „ podmioty powiązane”. Dla spółki z o. o., będą to podmioty powiązane z tą spółką jako podatnikiem.

Podmiotami powiązanymi ze spółka z o.o w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 1 i 4 ustawy o PIT są:

 1. podmioty wskazane poniżej, tj.:

  1. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, które biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiadają udział w kapitale tego przedsiębiorstwa( w tym spółki z o.o.), albo

  2. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, które biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym ( np.: spółka z o.o.)lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego( w tym spółki z o.o.), albo

  3. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów,

  4. podmiot krajowy ( osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

  5. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Gdy w związku z takimi transakcjami zapłata należności z nich wynikających dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

 1. o ile w wyniku zaistnienia takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Mowa jest o następujących działaniach wspólnika spółki z o.o.- wskazujących na powiązanie spółki i jej wspólnika będącego osoba fizyczną:

 1. branie przez wspólnika bezpośrednio udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. branie przez wspólnika pośredniego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. branie przez wspólnika bezpośrednio udziału w kontroli przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. branie przez wspólnika pośredniego udziału w kontroli przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. posiadanie udziału w kapitale takiego przedsiębiorstwa( w tym spółki z o.o.),

 1. branie przez wspólnika bezpośrednio udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. branie przez wspólnika pośredniego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. branie przez wspólnika bezpośrednio udziału w kontroli przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. branie przez wspólnika pośredniego udziału w kontroli przedsiębiorstwem ( np.: spółki z o.o.) położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. posiadanie udziału w kapitale takiego przedsiębiorstwa( w tym spółki z o.o.),

 1. równoczesne branie bezpośrednio lub pośrednio udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadanie udziału w kapitale tych podmiotów ( dotyczy to co najmniej dwóch podmiotów),

 2. branie udziału bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu krajowego,

 3. równoczesne branie bezpośrednio lub pośrednio udziału w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadanie udziału w kapitale tych podmiotów( dotyczy to co najmniej dwóch podmiotów).

Nadto konieczne jest także to, by:

 1. zapłata należności wynikających z transakcji innych niż umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – dokonywana była:

  1. bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, lub

  2. bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu, mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, albo

 2. zawierana była umowa spółki niebędącej osobą prawną, a jedną ze stron takiej umowy był podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

 3. zawierana była umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze, a jedną ze stron takiej umowy był podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

 4. zawierana była umowa umowa o podobnym charakterze do umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia – a jedną ze stron takiej umowy był podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

Jedyny wspólnik spółki z o.o:

 1. posiada w niej 100% udziałów w jej kapitale zakładowym,

 2. ma prawo do jej bezpośredniej kontroli stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych,

Tylko z powyższych względów należy uznać, że wspólnik ten jest podmiotem powiązanym ze spółką z o.o.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacja podatkowa, Jedyny wspólnik, Spółka zoo i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.