Ogólne przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o. od 01 stycznia 2016r.

Generalna zasada wynikająca z art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. A przepis art. 11 definiuje pojęcie niewypłacalności.

Na dzień dokonywania tego wpisu – dłużnik uważany jest za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Spółka z o.o jako dłużnik będący osobą prawną, uważany jest za dłużnika niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Z dniem 1.01.2016 r. wejdą w życie zmiany w art. 11 opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 978.

Dłużnik uważany będzie za niewypłacalnego, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jak widać pojęcie „nie wykonuje” zastąpione zostanie pojęciem „ utracił zdolność do wykonywania”.

Jednocześnie wprowadzona została definicja nowego pojęcia w postaci twierdzenia – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Spółka z o.o jako dłużnik będący osobą prawną, uważana będzie za dłużnika niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

W obecnym stanie prawnym chodzi o jakiekolwiek zobowiązania dłużnika, które łącznie przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Zmiana wprowadziła uściślenie, że chodzi tylko o zobowiązania pieniężne, a nie jakiekolwiek zobowiązania.

Jednocześnie wprowadzona została definicja pojęcia „że zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku” w postaci twierdzenia – „domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące”.

Dla celów ustalenia co jest majątkiem dłużnika od 01 stycznia 2016r., niezbędne będzie przyjęcie, że do majątku dłużnika nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości.

Natomiast do zobowiązań pieniężnych, dłużnika nie wlicza się:

  1. zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz

  2. zobowiązań wobec wspólnika z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4 prawa upadłościowego i naprawczego– czyli także innych należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji.

Sąd zyska dodatkową możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Niestety nie zdefiniowano pojęcia „ w niedługim czasie”. A zatem przyjdzie nam poczekać na orzecznictwo w tym zakresie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Odpowiedzialność zarzadu za długi spółki, Spółka zoo, upadłośc i naoprawa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.